Buhay na Walang Hanggang Kay Cristo O Ang Kawalan ng Pag-asa sa Turo ng Romano Katoliko Tungkol sa Purgatoryo?
| |

Buhay na Walang Hanggang Kay Cristo O Ang Kawalan ng Pag-asa sa Turo ng Romano Katoliko Tungkol sa Purgatoryo?

Sinulat nina Richard Bennett at Stuart Quint Ang katuruan ng Romano Katoliko sa kabilang-buhay ay nakabatay sa turo ng “Ang Huling Paglilinis o Ang Purgatoryo.” “Ang lahat ng pumanaw sa…